เวรระงับได้ด้วยขันติธรรม : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

 จำปาพร    24 เม.ย. 2558เมื่อเขาด่ามาก็ด่าตอบอย่างนี้
ใครเขาไม่ได้ว่าเป็น "นักปราชญ์" เลย เขาว่าเป็น "คนพาล"
ไม่ใช่เป็นคนพาลเฉพาะผู้เริ่มด่านะ ผู้ด่าตอบก็เป็นคนพาลเหมือนกัน
ในตำราพระพุทธเจ้ายังทรงแสดงว่า บุคคลที่ด่าตอบนั่นแหละ
เป็นบุคคลที่น่าตำหนิมากกว่าคนที่ด่าแต่ทีแรก

ทำไมล่ะพระองค์เจ้าจึงทรงตรัสอย่างนั้น
จริง..พระองค์ตรัสอย่างนั้นมันถูกต้องเลย

เพราะว่า เมื่อบุคคลที่ ๒ เนี่ยไม่ด่าตอบแล้ว..เวรมันก็ไม่มี
การทะเลาะวิวาททั้งหลายก็ไม่เกิดขึ้น มันก็เลิกแล้วแก่กันไป
เป็นอย่างนั้น..สาเหตุที่มันจะได้ทะเลาะวิวาทกันตอบ
เวรทั้งหลายจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่า คนที่ ๒ นี่ไม่ยอมลดละ
ไม่ยอมอภัยให้แก่คนที่ด่าตน ..ด่าตอบ
เหตุนั้นมันจึงได้เกิดมีเรื่องราวไม่ดีไม่งามลุกลามขึ้นไปเรื่อยๆ

พระศาสดาทรงตรัสไว้อย่างนี้แล้วมาพิเคราะห์ดู
แล้วก็เห็นเหตุผลโดยแจ่มแจ้งอย่างนี้น่ะ เมื่อมันเห็นอย่างนี้แล้ว
ผู้ใดเห็นอย่างนี้ผู้นั้นก็ทำตามพุทธโอวาทได้เลย
อดกลั้นทนทาน ยอมยกโทษอภัยให้แก่ผู้ผิดเรื่อยไป
เวรทั้งหลายมันก็ย่อมไม่เกิดมีแก่บุคคลผู้นั้นต่อไป

นี่..การที่เราจะไม่โต้ตอบไม่ด่าตอบได้ก็เพราะอาศัย "ขันติธรรม" นั่นเอง
ผู้ใดมีความอดกลั้นทนทานอยู่ในใจแล้ว ผู้นั้นก็ระงับเวรทั้งหลายดังกล่าวมาได้เลย

...

พระอาจารย์เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
   DT017019

จำปาพร

24 เม.ย. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5309 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย