พระพุทธเจ้าสอนมุ่งให้เราปฏิบัติ : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

 จำปาพร    8 มิ.ย. 2558

พระอาจารย์เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย


จงพากันสำเหนียกคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
ให้เข้าใจความหมายในทางปฏิบัติ
เพราะว่าคำสอนพระพุทธเจ้านี่..ความมุ่งหมายของพระองค์
ไม่ใช่มุ่งหมายที่จะให้ผู้ฟังผู้เลื่อมใสนั้นเรียน จดจำเอาไว้เฉยๆ
..ไม่ได้หมายอย่างนั้น ความมุ่งหมายของพระองค์
ฟังหรือเรียน จำได้แล้วก็ให้ไปลงมือปฏิบัติตาม

นี่ขอให้พากันเข้าใจไว้ให้ดี ถ้าหากว่ายังไม่ลงมือปฏิบัติตามแล้ว
ความนับถือนั้นมันก็ไม่ได้ผล ไม่ได้ผลเท่าที่ควร คือหมายความว่า
ก็ไม่สามารถที่จะละกิเลสให้น้อยเบาบางหรือหมดไปสิ้นไปได้
เมื่อเป็นเช่นนี้ ความนับถืออันนั้นมันก็ไม่มีความหมายอะไร

ดังนั้นไม่ว่าคฤหัสถ์ ไม่ว่านักบวช
ก็ต้องให้เข้าใจความหมายอย่างนี้
เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ลงมือปฏิบัติตามจริงๆแหละ
   DT017019

จำปาพร

8 มิ.ย. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5309 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย