ผลของการเจริญเมตตาภาวนาเป็นนิจ : ท่านพ่อลี ธัมมธโร

 จำปาพร    12 พ.ย. 2558

พระอาจารย์ลี ธัมมธโร
วัดอโศการาม
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

...

บุคคลผู้ใดหมั่นเจริญ "เมตตาภาวนา" อยู่เป็นนิจ
ก็จะได้รับผลคือ ความสุขตามที่สวดในพุทธมนต์ว่า

สุขํ สุปติ หลับอยู่ก็เป็นสุข (หลับตา)

สุขํ ปฏิพุชฺฌติ ตื่นอยู่ก็เป็นสุข (ลืมตา)

นปาปกํ สุปินํ ปสฺสติ ไม่ฝันร้ายที่เป็นบาปอกุศล

มนุสฺสานํ ปิโย โหติ จะอยู่กับพวกมนุษย์ก็มีคนรักใคร่นับถือ
ช่วยเหลือสนับสนุนในกิจการงาน

อมนุสฺสานํ ปิโย โหติ จะไปอยู่กับพวกอมนุษย์กับปีศาจ
มันก็ยำเกรง ไม่ทำอันตรายหลอกหลอน

เทวตา รกฺขนฺติ จะไปอยู่กับเทวดา
เทวดาก็ช่วยพิทักษ์รักษา เป็นหูเป็นตา
ช่วยคุ้มกันอันตรายต่างๆ ตกน้ำก็ไม่ไหล ตกไฟก็ไม่ไหม้

นาสฺส อคฺคิวา ไม่ฉิบหายด้วยไฟ

วิสํ วา ไม่ตายด้วยยาพิษ

สตฺถํ วา กมติ ไม่ตายด้วยศาสตราวุธและภัยสงคราม

ตุวฏํ จิตฺตํ สมาธิยติ มีจิตเป็นสมาธิได้รวดเร็ว

มุขวณฺโณ วิปฺปสีทติ ตา หู จมูก ปาก กาย มีรัศมีพรรณงดงาม

อสมฺมุฬฺโห กาลํ กโรติ เวลาจะตาย มีสติ ไม่ลืมไม่หลง
และตายแล้วย่อมระลึกชาติได้

อุตฺตรึ อปฺปฏิวิชฺฌนฺโต พฺรหฺมโลกูปโค โหติ
ถึงจะยังไม่สำเร็จมรรคผลขั้นสูงสุด
อย่างน้อยก็จะได้เข้าถึงพรหมโลก

...

คัดลอกเนื้อหาจาก
หนังสือแนวทางวิปัสสนา-กัมมัฏฐาน, พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร.
โดยชมรมกัลยาณธรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๒. หน้า ๗๒-๗๓DT017019

จำปาพร

12 พ.ย. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5270 

  ความคิดเห็น• ดนตรีเบา ๆ สงบระบบประสาทและทำให้จิตใจพอใจ - เพลงบำบัดสำหรับหัวใจและหลอดเลือด

• มูลนิธิบ้านอารีย์เชิญน้องๆ เยาวชนไทย ร่วมฝึกอบรมทักษะการฟัง “ความสุขและความสำเร็จ...สร้างได้ด้วยการฟัง”

• สเปร์ฆ่าเชื้อ ตราหลานนายห้าง (natural alcohol 70% + สารฆ่าเชื้อได้จริง polyaminopropyl biguanide)

• ถ้ารู้สึกว่าชีวิตซ้ำซาก น่าเบื่อ ขอให้ดูดีๆ ว่ามันซ้ำซากที่ความคิดเท่านั้น ปล่อยวางความคิดเก่าๆ เมื่อไหร่ ความรู้สึกสดชื่นว่าชีวิตเราใหม่ทุกๆ วินาทีพร้อมที่จะเกิดขึ้น

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• พระพุทธเจ้าทรงปรินิพพาน

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย