พุทธทาส ภิกขุ - ทำวัตรสวดมนต์เช้า แปลไทย

พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส
ทำวัตรสวดมนต์เช้า แปลไทย

แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.

พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา
 10,347 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย