ศีล

" ความประพฤติดีทางกายและวาจา, การรักษากายและวาจาให้เรียบร้อย,ข้อปฏิบัติสำหรับควบคุมกายและวาจาให้ตั้งอยู่ในความดีงาม, การรักษาปกติตามระเบียบวินัย, ปกติมารยาทที่สะอาดปราศจากโทษ, ข้อปฏิบัติในการเว้นจากความชั่ว, ข้อปฏิบัติในการฝึกหัดกายวาจาให้ดียิ่งขึ้น, ความสุจริตทางกายวาจาและอาชีพ"

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) - พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗


ศีล


# เรื่อง อ่าน
 "ธรรมสี่ประการพึงมีในตน" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "ศีลสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศีล" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)
 "คนไม่มีศีลก็เพราะไม่รู้จักรักษาจิต" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 "ศีล เครื่องปราบบาปทั้งหลาย" (หลวงปู่จันทา ถาวโร)
 "รักษาศีลแบบทาสของกิเลส" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "การทำตนให้เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "ผลของความไม่มีศีล" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
 "ผลของความมีศีล" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
 การรักษาศีล อาศัยปัญญาจริงๆด้วย ตามที่หลวงพ่อสอน
 ศีล เจตนางดเว้น(วิรัติ) (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "เจตนางดเว้น คือศีล" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "ศีล ปราบกิเลสอย่างหยาบ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "ศีล เครื่องนำทางที่ประเสริฐ" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
 "จะรักษาศีลได้ ปัญญาต้องมาก่อน" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "ศีลขาด ศีลทะลุ ศีลด่างพร้อย" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "รักษาศีลที่ละข้อ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 การรักษาศีล
 ศีล คือชีวิต (พระราชสุทธิญาณมงคล)
 ใครได้ - ใครเสีย ? ( ๑ )
 ฆ่าตัวตาย ทำไมถึงบาป ?จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย