ศีล

" ความประพฤติดีทางกายและวาจา, การรักษากายและวาจาให้เรียบร้อย,ข้อปฏิบัติสำหรับควบคุมกายและวาจาให้ตั้งอยู่ในความดีงาม, การรักษาปกติตามระเบียบวินัย, ปกติมารยาทที่สะอาดปราศจากโทษ, ข้อปฏิบัติในการเว้นจากความชั่ว, ข้อปฏิบัติในการฝึกหัดกายวาจาให้ดียิ่งขึ้น, ความสุจริตทางกายวาจาและอาชีพ"

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) - พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗


ศีล


# เรื่อง อ่าน
 หลักวินิจฉัยศีลข้อที่ ๒
 เจาะลึกศีลข้อที่ ๑ ( ๑ )
 ปกติ นี้ดีอย่างไร
 โทษของสุรา ๖ ประการ
 อาจจะหัวล้านเพราะบุหรี่
 บาปอย่างไร ?
 เหตุใดจึงห้ามฆ่า
 ห้ามฆ่า แต่ไม่ห้ามกินจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย