ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีฝ้าเพดานหลุมศาลา ปฏิบัติธรรมสมเด็จองค์ปฐม ๙๙๙ กอง กองละ ๓๑๙

 พระสุพิน  

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีฝ้าเพดานหลุมศาลา ปฏิบัติธรรมสมเด็จองค์ปฐม ๙๙๙ กอง กองละ ๓๑๙
ในวันที่ ๑๗ – ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ทอดถวาย ณ วัดเทียบศิลาราม
หมู่ที่ ๑๘ บ้านหลักหินใหม่ ตำบลบักดองอำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษตามที่วัดเทียบศิลาราม หมู่ที่ ๑๘บ้านหลักหินใหม่ ตำบลบักดองอำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษรหัสไปรษณีย์ ๓๓๑๕๐ได้ดำเนินการก่อสร้างศาลาการเปรียญขึ้นมาหลังหนึ่งลักษณะเป็นศาลาการเปรียญชั้นเดียวยกฐานสูง กว้าง๒๒เมตร ยาว ๔๐เมตรรวมแล้วจำนวน๘๘๐ตารางเมตรหลังหนึ่งซึ่งการก่อสร้างได้ดำเนินการมาถึงช่วงการตีฝ้าหลุมเพ ดาน แต่การก่อสร้างศาลาการเปรียญต้องสะดุดหยุดลงเนื่องจากทางวัดหมดงบประมาณในการก่อสร้างแล้วความละเอียดทราบตามภาพถ่ายที่ลงมาพร้อมนี้เพื่อให้การก่อสร้างศาลาการเปรียญเสร็จเรียบร้อยสมบู รณ์ทั้งหลัง อาตมภาพพร้อมด้วยคณะกรรมการ และคณะศรัทธาวัดเทียบศิลารามทุกท่าน จึงขอเจริญพรประชาสัมพันธ์บอกบุญมายังคณะศรัทธาสาธุช นทุกสารทิศ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี ตีฝ้าหลุม, ศาลาการเปรียญ
ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


๑.ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีตีฝ้าเพดานหลุมศาลากา รเปรียญ
กองละ ๓๑๙บาท จำนวน ๙๙๙ กอง

กำหนดการ

วันที่ ๑๗ – ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔(ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๓ )
เวลา ๐๙.๔๕ น.พิธีบวชเนกขัมมะบารมี
วันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ )
เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตหารเช้าพระภิกษุสามเณร
( รับผ้าป่าสามัคคีจากหมู่บ้านต่างๆ ตลอดทั้งวัน )
เวลา ๑๙.๐๐ น. พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
และสวดเจิรญพระพุทธมนต์สมโภชน์ต้นผ้าป่าสามัคคี
วันเสาร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔ ( แรม ๑ ค่ำ เดือน ๓ )
เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตหารเช้าพระภิกษุสามเณร
เวลา ๐๙.๔๕ น. พิธีทอดถวายผ้าป่าสามัคคีถวายจตุปัจจัยไทยพระภิกษุสา มเณรเป็นอันเสร็จพิธี

อาตมภาพพร้อมด้วยคณะกรรมการ และคณะศรัทธาวัดเทียบศิลารามหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลื อร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีจากคณะศรัทธาประชาชนทุกสารทิศอย่างดียิ่งเช่นทุกครั้ งที่ผ่านมาและขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอานิสงค์ผลบุญที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกระแล้วในครั ้งนี้ โปรดอำนวยอวยพรอำนวยอวยชัยให้ท่านทั้งหลายประสบพบแต่ความสุขความเจริญตามที่มุ่ งหวังจงทุกประการเทอญ
อนึ่งงานบุญในครั้งนี้ทางวัดมีความจำเป็นเร่งด่วนที่สุดอย ่างยิ่งจึงต้องประกาศขอความช่วยเหลือจากคณะศรัทธาประชาชนทุก สารทิศหากข้อความนี้สร้างความไม่สบายใจให้ท่านทั้งหลายอาตมภาพพร้อมด้วยคณะกรรมการคณะศรัทธาวัดเทียบศิลาราม
ต้องขออภัยท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งมา ณที่นี้ด้วย
จึงเจริญพรมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ตามที่ท่านทั้งหลายเห็นสมควร

ขอเจริญพร
พระสุพิน อตฺตสนฺโต
เจ้าอาวาสวัดเทียบศิลาราม
พระสุพิน อัตตสันโต
ธนาคารกรุงไทย สาขา ขุนหาญ
หมายเลข 326-0-16077-9

โทรศัพท์ 085.657.8676
อีเมล์pharasupinattasanto@gmail.com

www.wattiabsilaram.net


3,978


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย