โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๖ "สัมผัสวิถีพระป่า ศึกษาพระธรรม ตามรอยพระกรรมฐาน" ณ วัดป่านาคำน้อย ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี

 metta  

โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๖
"สัมผัสวิถีพระป่า ศึกษาพระธรรม ตามรอยพระกรรมฐาน"
ณ วัดป่านาคำน้อย ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี

จัดโดย

เครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน แห่งประเทศไทย ๗ สถาบัน
ได้แก่ กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ผู้ประสงค์จะบวชจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. บุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติที่เป็นข้อห้ามในการบวชตามอุปสมบทวิธีและนวโกวาท
๒. นิสิต นักศึกษา และ/หรือ บุคคลที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการที่จัดโครงการ
๓. สุภาพชน มีความประพฤติดี ไม่ติดสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ยาดม และสิ่งอันไม่สมควรแก่สมณวิสัย
๔. มีความตั้งใจมั่นและอุทิศตนที่จะบวชเพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริง และได้รับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองเรียบร้อยแล้ว
๕. จะต้องเชื่อฟังและอยู่ในโอวาทของพระอาจารย์อย่างเคร่งครัด
๖. เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เป็นภาระแก่ตนเองและผู้อื่น
๗. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
๘. จะต้องบวชและอยู่วัดจนครบกำหนด


ขั้นตอนการสมัครและกำหนดการเบื้องต้น

ผู้ที่จะบรรพชาและอุปสมบท ต้องเข้ารับการอบรมปฐมนิเทศเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งแบบแผนพิธีกรรมต่างๆ โดยมีกำหนดการต่างๆ ดังนี้

๗ เมษายน ๒๕๕๖ (๑๐.๓๐ น.) ปฐมนิเทศ ณ บ้านอารีย์ เลขที่ ๑๗/๑ ซอยอารีย์ ๑ ถนนพหลโยธิน (ผู้ไม่มาจะไม่อนุญาตให้บวช)

๑๒ เมษายน ๒๕๕๖ (๐๘.๓๐ น.) ออกเดินทางจาก ธรรมสถาน จุฬาฯ ไปวัดป่านาคำน้อย เข้าวัดและบวชเป็นผ้าขาว ศึกษาข้อวัตรปฏิบัติและฝึกหัดท่องคำบรรพชาอุปสมบท

๒๐ เมษายน ๒๕๕๖ (๐๖.๓๐ น.) บิดา มารดา และ ญาติที่จะประสงค์จะเดินทางไปพร้อมกับเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน ๗ สถาบัน รวมตัวกันที่ธรรมสถาน จุฬาฯ และออกเดินทางไปร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ณ วัดป่านาคำน้อย ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี

๒๑ เมษายน ๒๕๕๖ ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ณ วัดป่านาคำน้อย ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ลาสิกขาพร้อมกัน และอยู่ที่วัดทำความสะอาดเสนาสนะ และอยู่อุปัฏฐากครูอาจารย์

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ (๑๐.๓๐ น.) ทำพิธีขอขมา ลาท่านพระอาจารย์ และเดินทางกลับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (มีรถของโครงการไปรับกลับ)

- ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น นอกเหนือจากการเตรียมของใช้ส่วนตัว ในส่วนของการเดินทางและเครื่องอัฏฐบริขาร โครงการจะจัดหามาให้ทั้งหมด

- ค่าใช้จ่ายในโครงการนี้ ได้รับความอุปถัมภ์จากผู้มีจิตศรัทธา และ เมตตาของครูบาอาจารย์

- บิดา มารดา และ ญาติที่จะประสงค์จะร่วมเดินทางไปในงานวันพิธีบรรพชาอปุสมบทหมู่ พร้อมกับทางเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน ๗ สถาบัน (๒๐ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๖.๓๐ น.)

กรุณาแจ้งยอดจำนวนผู้ที่จะร่วมเดินทางไปด้วยแก่ คุณกิ่งกาญจน์ ยกย่อง โทร.๐๘-๔๐๕๗-๔๘๔๓ ให้ทราบล่วงหน้าก่อน ภายในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖ เพื่อที่ทางเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน ๗ สถาบัน จะได้จัดเตรียมสำรองที่นั่งให้ได้ถูกต้อง

การรับสมัคร

๑. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๑ เมษายน ๒๕๕๖
๒. สมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานและรูปถ่าย ๑ นิ้วจำนวน ๒ รูปและใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าไม่ได้เป็นโรคติดต่อร้ายแรงอันใด
๓. สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ คุณกิ่งกาญจน์ ยกย่อง โทร.๐๘-๔๐๕๗-๔๘๔๓ หรือ มาสมัครและกรอกใบสมัครได้ที่ เครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน ๗ สถาบัน


ข้อวัตรที่ต้องเตรียมความพร้อม

๑. เตรียมทั้งกายและใจให้พร้อม เช่น ฝึกนั่งคุกเข่าให้ได้ประมาณ ๒๐ นาที เพื่อสวดมนต์ทำวัตรเช้า เย็น เดินจงกรมและเดินบิณฑบาตเท้าเปล่า เป็นต้น
๒. ฉันอาหารมื้อเดียวตอนเช้า ตอนบ่ายดื่มน้ำปานะ (น้ำผลไม้ตามพุทธบัญญัติ) จึงควรฝึกร่างกายให้เคยชินด้วยตนเองก่อนบวชอย่างน้อย ๒ สัปดาห์
๓. ฝึกท่องบทขานนาคและคำขอบรรพชาอุปสมบท ให้คล่องแคล่วก่อนวันบรรพชาอุปสมบท (คำกล่าวขอบรรพชาอุปสมบท ทางโครงการจะมอบให้ในวันปฐมนิเทศ)
๔. รักษาศีล ๒๒๗ ข้อ และพระวินัยตามพุทธบัญญัติและธุดงควัตรเพิ่มเติมตามแบบอย่างข้อวัตรของทางวัดป่านาคำน้อย

Download ใบสมัครที่

http://www.kammatanclub.com/private_folder/Docement/Ordination_Application.pdf

 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   

ที่มา : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.kammatanclub.com/index.php?mo=3&art=42059171

3,619


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย