เลื่อนสมณศักดิ์ 159 พระเถระ เจ้าคุณปยุตโต ขึ้นสมเด็จ

 Webmaster    20 พ.ย. 2559


รายงานข่าวแจ้งว่า ในการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) เมื่อเร็วๆ นี้ ได้พิจารณารายชื่อพระเถรานุเถระที่จะเข้ารับพระราชทานสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์จำนวน 159 รูป เนื่องในวาระพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช วันที่ 5 ธันวาคม 2559 ซึ่งคาดว่ารายชื่อดังกล่าว จะได้รับการเสนอขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อโปรดเกล้าฯ และขณะนี้ขั้นตอนอยู่ระหว่างการนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

โดยมีรายชื่อดังนี้ สมเด็จพระราชาคณะ คือ พระพรหมคุณาภรณ์ วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม เป็น สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

รองสมเด็จพระราชาคณะ คือ พระธรรมวราจารย์ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ, พระธรรมสุธี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ เป็นพระพรหมสุธี, พระธรรมมังคลาจารย์ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จ.เชียงใหม่

พระราชาคณะชั้นธรรม คือ พระเทพวิสุทธิกวี (ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย) วัดราชาธิวาส กรุงเทพฯ, พระเทพปริยัติมุนี วัดทองนพคุณ กรุงเทพฯ, พระเทพมุนี วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ, พระเทพวิริยาภรณ์ วัดหัวลำโพง กรุงเทพฯ, พระเทพกิตติเวที วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพฯ, พระเทพสิทธิญาณรังษี วิ.วัดโสธวราราม จ.ฉะเชิงเทรา ส่วนชั้นธรรมต่างประเทศ ได้แก่ พระเทพพุทธิมงคล(สวัสดิ์ อตฺถโชโต) พระเทพโพธิวิเทศ (เจ้าคุณวีรยุทธ์ วีรยุทฺโต) ประธานพระธรรมทูตสายอินเดีย- เนปาล

พระราชาคณะชั้นเทพ คือ พระราชสุวรรณมุนี วัดมหาธาตุ จ.เพชรบุรี, พระราชวิจิตรปฏิภาณ(เจ้าคุณพิพิธ) พระนักเทศน์ชื่อดังวัดสุทัศน์ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ, พระราชปัญญาเวที วัดตากฟ้า จ.นครสวรรค์, พระราชสุตาภรณ์ วัดปากน้ำ กรุงเทพฯ, พระราชวิสุทธิดิลก วัดสามพระยา กรุงเทพฯ, พระราชวรเวที วัดราชคฤห์ กรุงเทพฯ, พระราชปริยัติมุนี วัดคูหาสวรรค์ จ.พัทลุง, พระราชบัณฑิต ธ.วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก จ.อ่างทอง, พระราชสุวรรณเวที วัดต้นสน จ.อ่างทอง, พระราชปัญญาสุธี วัดสร้อยทอง กรุงเทพฯ, พระราชปริยัติกวี วัดกลาง จ.บุรีรัมย์, พระราชโมลี วัดหงส์รัตนนาราม กรุงเทพฯ

พระราชาคณะชั้นราช คือ พระศรีสุธรรมโมลี วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพฯ, พระวิเชียรธรรมคุณาธาร วัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพฯ, พระวิมลญาณมุนี วัดท่าตอน จ.เชียงใหม่, พระศรีศาสนโมลี วัดโค้งสนามเป้า จ.จันทบุรี, พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ วัดท่าหลวง จ.พิจิตร, พระศรีวิกรมมุนี วัดตะพานหิน จ.พิจิตร, พระภาวนากิจวิมล วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี, พระสุธีธรรมนาถ วัดยานนาวา กรุงเทพฯ, พระอุทัยธรรมานุวัตร วัดหนองขุนชาติ จ.อุทัยธานี, พระศรีคัมภีรญาณ วัดปากน้ำ กรุงเทพฯ, พระสุธีธรรมานุวัตร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพฯ

พระราชาคณะชั้นสามัญ คือ พระมหาปราโมทย์ ปโมทิโต ป.ธ.9 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี, พระมหาวีระ วีรญาโณ วัดนางในธัมมิการาม จ.อ่างทอง, พระครูพิศาลจริยาภิรม วัดประดู่ พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม, พระครูปลัดอริยชาติ อริยจิตฺโต วัดแสงแก้วโพธิญาณ จ.เชียงราย, พระครูศรีรัตนากร วัดพระแก้ว จ.เชียงราย, พระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณ วัดท่าไม้ จ.สมุทรสาคร, พระครูประภัทรธรรมทิน วัดพุน้อย จ.ลพบุรี, พระครูสิริวัฒนวิสุทธิ์ วัดสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี, พระครูไพบูลพัชรสุนทร วัดซับอุดมมงคลธรรม จ.เพชรบูรณ์ (พระภาวนามังคลาจารย์)วัดอาวุธ กรุงเทพฯ, พระครู วัดปากน้ำ กรุงเทพฯ, พระครู วัดประยุร กรุงเทพฯ, พระครูวัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ เป็นต้น

รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า พระพรหมคุณาภรณ์ วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม ที่อยู่ในโผนั้น เป็นนักปราชญ์คนสำคัญในพระพุทธศาสนา ได้รับการยกย่องทั้งในประเทศและทั่วโลก นอกจากนี้มีผลงานโดดเด่นในหนังสือพระพุทธศาสนาหลายเล่ม แต่เนื่องจากท่านไม่ได้อยู่ในไลน์สายปกครอง การได้รับการเสนอรายชื่อดังกล่าว จึงสร้างความประหลาดใจในวงการสงฆ์และมองว่าท่านมีความเหมาะสมอย่างมาก ส่วนพระธรรมมังคลาจารย์ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จ.เชียงใหม่ เป็นพระสงฆ์นักปฏิบัติที่มีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศ สำหรับพระศรีคัมภีรญาณ วัดปากน้ำ กรุงเทพฯ ได้ตำแหน่งศาสตราจารย์ รูปที่ 2 ต่อจากพระพรหมบัณทิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : มติชนออนไลน์ / http://www.matichon.co.th/news/366086


  3,574 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย