ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อพระอัครสาวกเบื้องซ้ายขวา วัดโพธิ์ทองเจริญ(บ้านขาม)

 sunantaclub  

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อพระอัครสาวกเบื้องซ้ายขวา วัดโพธิ์ทองเจริญ(บ้านขาม)


• ชีวิตนี้น้อยนัก แต่สำคัญนัก

• สรุปเรื่องธรรมทาน

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• สมิทธิชาดก ชาดกว่าด้วย การไม่รู้เวลาตาย | ชาดก 500 ชาติ

• พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ ในพระคัมภีร์ชั้นอรรถกถา
Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย