ทองคำปลอม ... ที่หุ้มดิน

 หิ่งห้อยน้อย  


ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
ทองคำปลอม หุ้มดินไว้ อยู่ภายนอก
ประดุจหลอก ผู้คน ชนทั้งหลาย
กุณฑลดิน มาสกโลหะ ก็กลับกลาย
งามละม้าย ทองทั้งคู่ ดูวับวาว

เช่นคนพาล ในร่างผู้ ทรงสีลา
ภาพลวงตา เป็นมายา ดุจสีขาว
ใช้บริขาร ผู้ทรงศีล ดูพร่างพราว
ส่องสกาว วาววับ จับจิตใจ

ธ ตรัสไว้ คนทั้งหลาย ไม่บริสุทธิ์
ภายในทรุด ใช่ผ่องผุด สุทธิไฉน
งามภายนอก พาหลอก ว่างามใน
ท่องเที่ยวไป ในโลกกว้าง กระจ่างมาน

เห็นชั่วครู่ ใช่รู้ ดีหรือไม่
ต้องน้อมใจ พินิจ พิศผสาน
ต้องใช้เวลา และโยนิโส มนสิการ
ไร้ปัญญาญาน มิอาจรู้ ดูจิตคน


*******************
กุณฑล แปลว่า ตุ้มหู
มาสก คือ มาตราเงิน ในสมัยโบราณเจริญในธรรม เจ้าค่ะ
6,019


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย