รับสมัครบุคคลอายุระหว่าง ๑๗ – ๒๒ ปี ค่ายอบรมต้นกล้าคุณธรรมพัฒนาจิตและปัญญา รุ่นที่ ๑ ณ ศูนย์พัฒนาจิตและปัญญา วัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี

 ooh3939  

รับสมัครบุคคลอายุระหว่าง ๑๗ – ๒๒ ปี
เข้าค่ายอบรมต้นกล้าคุณธรรมพัฒนาจิตและปัญญา รุ่นที่ ๑
เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
ณ ศูนย์พัฒนาจิตและปัญญาวัดไผ่เหลือง
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
2วัตถุประสงค์โครงการ
2.1เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้คุณธรรมจริยธรรม จากหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและนำหลักธรรมคำสอนในพระพุทะศาสนา ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
2.2เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๘๖ พรรษา
2.3เพื่อก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการอยู่ในสังคม มีจิตใจเกื้อกูล สงบเย็นและเป็นประโยชน์ต่อสังคม
2.4เพื่อให้เยาวชนได้ทำกิจกรรมร่วมกันโดยผ่านกระบวนการคิด รับฟังและใช้ชีวิตร่วมกัน
2.5เพื่อเสริมสร้างผู้นำเยาวชนคุณธรรม เพื่อปลูกฝังหลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนา
2.6เพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วม ในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาและรักษาไว้ ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
2.7เพื่อให้ผู้ใหญ่ได้เข้าใจหลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนาในคุณธรรมและจริยธรรม

ระเวลากิจกรรมในโครงการ
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖

หลักสูตรค่ายต้นกล้าคุณธรรมพัฒนาจิตและปัญญา รุ่นที่ ๑
แนวคิด ศึกษาหลักธรรม น้อมนำปฎิบัติ ได้ผลชัดแก่ตน และสังคม
ระดับมัธยมตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา
จำนวน 100 คน

หลักการและเหตุผล
สังคมปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการแข่งขัน ส่งผลให้คนในสังคมเก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน และทำอะไรเพื่อตนเอง โดยมิได้คำนึงส่วนรวมและสร้างประโยชน์แก่ผู้อื่นทำให้เป็นคนเห็นแก่ตัวและไม่อยากแบ่งปันไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือแรงกาย แรงใจ แตกต่างจากสมัยก่อนที่เป็นสังคมแห่งการพึ่งพา
ฉะนั้น เพื่อให้เกิดจิตสำนึกและความสำคัญในการแบ่งปัน เพื่อสร้างสังคมเกื้อกุลอันประโยชน์แก่ทุกคน เพราะเมื่อสังคมดี คนที่อยู่ในสังคมที่ดีก็จะเป็นคนดี และง่ายต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า อีกทั้งยังเป็นการรักษาตัวเองให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น เพื่อการเป็นผู้ให้ ที่ดีอีกด้วย

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อปลูกฝังให้เกิดจิตสาธารณะ และรู้จักการเสียสละแบ่งปัน
๒. เพื่อให้บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
๓. เพื่อให้สร้างความสามัคคีปรองดองในหมู่คณะและสังคม
๔. เพื่อปลูกฝังทักษะกระบวนการคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์
๕. เพื่อให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการต่อยอดความรู้ สร้างคุณธรรมจริยธรรมที่เป็นรูปธรรมผ่าน
กระบวนการกลุ่มโดยการลงมือปฏิบัติงานจริง
๖. เพื่อให้เกิดกระบวนการภาวะผู้นำและแนะนำ อย่างกัลยาณมิตร ระหว่างกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในสังคม

เนื้อหาสาระ
๑. มาลัยให้แม่รักแท้ให้พ่อ ๒. หัวใจแห่งการเสียสละ
๓. บริหารจิตเจริญปัญญา ๔. แสงเทียนแห่งศรัทธา
๕. นาวาของชีวิต ๖. พลังพุทธานุภาพสร้างคุณค่าชีวิต
๗. รุ่งอรุณของชีวิต ๘. เปิดใจใส่ธรรม ธรรมะนันทนาการ

ระยะเวลาในการอบรม
- อบรมระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน (ค้างคืน แบบค่าย )

กระบวนการฝึกอบรม
- ธรรมนันทนาการ = เกม เพลง ละลายพฤติกรรม
- ธรรมะจากสื่อ = ใช้สื่อมัลติมีเดียอธิบายธรรมะ
- ธรรมะกลุ่มสัมพันธ์ = ทำงานรวมกันเป็นกลุ่มสร้างความสามัคคี
- ธรรมะจิตสงบ = ฝึกจิตให้มีสมาธิ

แนวการวัดและประเมินผล
- สังเกตการมีส่วนร่วมของเยาวชน และตอบแบบสอบถาม

เอกสารประกอบหลักสูตร/การอบรม
- คู่มือการจัดกิจกรรม
- แบบประเมิณผล
- ใบงาน
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- คณะพระธรรมวิทยากร จากฝ่ายบริการฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาจิตและปัญญาวัดไผ่เหลือง

สิ่งพิเศษที่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้
- ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับเพื่อนๆต่างสถาบัน
- ได้สร้างเครื่อข่ายในการจัดกิจกรรม
- ได้ร่วมเป็นวิทยากรค่ายคุณธรรมประจำศูนย์พัฒนาจิตและปัญญา
- ใบประกาศนียบัตร
- สามารถศึกษาหรือร่วมงานการอบรม-บรรยายตามสถานที่ต่างๆกับพระธรรมวิทยากร

- โครงการนี้จัดขึ้นเป็นธรรมทาน ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ :ศูนย์พัฒนาจิตและปัญญาวัดไผ่เหลือง
โทร 02 921 2128 โทรสาร 02 921 2128
หัวหน้าโครงการ ; 087 883 2544
www.watphailuang.com
ส่งข้อความที่ : vipassana-sati@hotmail.com
dhamma-jarik@hotmail.com

ที่มา : รับสมัครบุคคลอายุระหว่าง ๑๗ – ๒๒ ปี ค่ายอบรมต้นกล้าคุณธรรมพัฒนาจิตและปัญญา รุ่นที่ ๑ ณ ศูนย์พัฒนาจิตและปัญญา วัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี

5,904
• ...
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย