"มาตาปิตุ อุปฏฺฐานํ" (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร)

 วิริยะ12  

 "มาตาปิตุ อุปฏฺฐานํ"

" .. "ใครมีบุญคุณต่อเรา เราต้องเลี้ยงท่านตอบ" อันนี้เป็น "ธรรมาภิสมัย" ประจำจิตใจมนุษย์ ทั้งหลาย เป็นผู้เจริญ "ผู้ดูแลผู้มีพระคุณ เป็นผู้เจริญ"

"ผู้อกตัญญูกับผู้มีพระคุณนั้น เป็นคนเสื่อม" ได้ดิบได้ดีไปแล้วก็ต้องเสื่อมนะ แต่ไม่ได้ยกนิทานมาเล่าให้ฟัง ผู้อกตัญญูทั้งหลาย เสื่อมไปแล้วมากต่อมากแล้วนะ .. "

หลวงปู่ท่อน ญาณธโร 
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=20749


• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• แก้วน้ำมีจิตวิญญาณ

• 58(23/02/64) เวลา 06.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

• ความโลภเป็นบ่อเกิดแห่งหายนะ

• เชิญร่วม .... ปุจฉา : วิสัชนา (ตอน ๒)
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย