ตามใจตนเอง คือ ตามใจตัณหา : สมเด็จพระญาณสังวร

 จำปาพร    3 พ.ค. 2561

ทุกๆคนปรารถนาสุข ไม่ต้องการทุกข์ แต่ทำไมคนเราจึงยังต้องเป็นทุกข์และไม่สามารถจะแก้ทุกข์ของตนเองได้ บางทียิ่งแก้ก็ยิ่งเป็นทุกข์มาก ทั้งนี้ก็เพราะไม่รู้เหตุผลตามเป็นจริงว่า อะไรเป็นเหตุของทุกข์ อะไรเป็นเหตุของสุข ถ้าได้รู้แล้วก็จะแก้ได้ คือ ละเหตุที่ให้เกิดทุกข์ ทำเหตุที่ให้เกิดสุข

อุปสรรคที่สำคัญอันหนึ่งก็คือ ใจของตนเอง เพราะคนเราตามใจตนเองมากไปจึงต้องเกิดเดือดร้อน ที่พูดว่าตามใจตนเองนั้น โดยที่แท้ก็คือ "ตามใจตัณหา" คือ ความอยากของใจ ในขั้นโลกๆนี้ยังไม่ต้องดับความอยากให้หมดเพราะยังต้องอาศัยความอยากเพื่อสร้างโลกหรือสร้างตนเองให้เจริญต่อไป แต่ก็ต้องมีการควบคุมความอยากให้อยู่ในขอบเขตที่สมควรและจะต้องรู้จักอิ่มรู้จักพอในสิ่งที่ควรอิ่มควรพอ ดับตัณหาได้เพียงเท่านี้ก็พอครองชีวิตอยู่เป็นสุขในโลก

คัดลอกเนื้อหาจาก
"หนังสือพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร" หน้า ๒๐-๒๑    DT017019

จำปาพร

3 พ.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5440 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย