"๘๙ ปัญญาเกิดขึ้นที่ใจ" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

 วิริยะ12  

.
 "๘๙ ปัญญาเกิดขึ้นที่ใจ"

" .. ครูบาอาจารย์ท่านก็ปฏิบัติอย่างเรานี้เอง "มิใช่ว่าท่านบวชมาแล้ว ท่านจะได้สำเร็จโสดา สกิทา อนาคา" นั้นเป็นไปไม่ได้

"ต้องตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วก็ตั้งใจสมาธิให้จิตแน่วแน่อยู่ในอารมณ์อันเดียว" ไม่เกี่ยวข้องด้วยอารมณ์ภายนอก "เมื่อจิตเป็นสมาธิแล้ว ตัวปัญญาก็เกิดขึ้นที่ใจของเรานั่นเอง" สามารถที่จะพิจารณาอะไรได้อย่างรอบคอบ .. "

"๑๐๓ โอวาทธรรมคำสอน"
หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป
 

   

5,397


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย