"ต้องมีอุบายสอนตน" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12  

 .
"ต้องมีอุบายสอนตน"

" .. "เราต้องมีอุบายแยบคายในใจ สอนใจของตนนี้ให้มันได้" ผู้อื่นสอนนั้นถ้าตนไม่สมัครใจจะละจะถอนแล้ว มันก็ถอนไม่ได้หรอก "ถ้าหากว่าตนเองสอนตนเองเข้าไปแล้วอย่างนี้ มันมีทางที่จะละจะถอนได้" เป็นอย่างนั้น

เพราะฉะนั้น "จึงว่าทุกคนขอให้มีอุบายสอนจิตใจของตนให้ได้" ถ้าใจของตนมันมากไปด้วยกิเลสชนิดไหน ก็พยายามสอนใจให้มันเห็นโทษของกิเลสชนิดนั้นให้มาก ๆ

จนมันเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมา เช่น "อย่างผู้มากไปด้วยความรักอย่างนี้ ก็ต้องสอนใจของตนให้เห็นโทษแห่งความรักว่า มันเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์" อย่างนั้น อย่างนั้น อย่างนั้น .. "

"บุญญาพาชีวิตรอด"
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 
   

5,392


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย