"ปฏิบัติเพื่อบำรุงศาสนา" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

 วิริยะ12  


 "ปฏิบัติเพื่อบำรุงศาสนา"

" .. พระพูทธเจ้าตรัสว่า "ฝึกจิตอันนี้ อบรมจิตอันนี้ให้มาก" ถึงแม้ว่าเราบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยป้จจัย ๔ ป้จจัยลาภทั้งหลายก็จริง ก็เป็นเพียงสิ่งที่ผิวเผิน เป็นแต่เศษเปลือก ๆ เป็นแต่กระพี้

"การบำรุงพระพุทธศาสนาที่แท้จริงนั้น ก็คือการปฎิบัตนี่เอง" ไม่มีอันอื่นไกลอะไร ที่เราฝึกอยู่นี่ "ฝึกกาย ฝึกวาจา ฝึกจิตของเรานี้ เรียกว่าข้อประพฤติปฏิบัติ" แล้วมันจะถ่ายทอดไปหลาย ๆ แห่ง

ถ้าหากว่าคนเรา "มีความซื่อสัตย์ มีความสุจริต มีศีลธรรม การประพฤติปฏิบัติในกาลอนาคตมันก็เจริญทั้งนั้นแหละ" ไม่มีเรื่องอิจฉา ไม่มีเรื่องพยาบาท ศาสนาก็สอนให้เป็นอย่างนั้น ให้เข้าใจอย่างนั้น .. "

"ฝึกจิตให้มีกำลัง"
หลวงปู่ชา สุภทฺโท
 

5,432


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย