"ชีวิตที่ยิ่งใหญ่" (หลวงปูมั่น ภูริทัตโต)

 วิริยะ12  

..
 "ชีวิตที่ยิ่งใหญ่"

" .. ความไม่ยั่งยืน เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แน่นอน ความยิ่งใหญ่ คือความไม่ยั่งยืน "ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ คือชีวิตที่อยู่ด้วยทาน ศีล เมตตาและกตัญญู" ชีวิตที่มีความดี อาจมิใช่ความยิ่งใหญ่ "แต่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ ต้องอาศัยคุณธรรมความดีเท่านั้น" .. "

"ขันธะวิมุติสะมังคีธรรม"
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 

5,683จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย