"พุทโธ เป็นที่พึ่งทีระลึก" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)

 วิริยะ12  

.
 "พุทโธ เป็นที่พึ่งทีระลึก"

" .."พุทโธนั้นอยู่ที่ไหนเล่า" ธัมโมอยู่ที่ไหนเล่า สังโฆอยู่ที่ไหนเล่า "นี่แหละเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเรา" ที่กราบที่ไหว้ที่สักการบูชาของเรา "ถ้าเราไม่มีพุทโธ ธัมโม สังโฆ แล้วก็ไม่มีที่พึ่งอาศัย" เรามีพุทโธ ธัมโม สังโฆ "นี้แหละเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่กราบที่ไหว้"

ให้น้อมดู "พุทโธอยู่ที่ไหนเล่า อยู่ที่ดวงใจของเราไม่ใช่หรือ" ให้พากันพิจารณาพุทโธ เวลานี้รู้อยู่อย่างไรเล่า "รู้สุขหรือรู้ทุกข์ รู้ดีหรือรู้ชั่ว หรือรู้อยู่เฉย ๆ ดูที่พุทโธ" ใจของเราอยู่สถานใดอยู่ในลมฟ้าอากาศหรือไปอยู่ที่ไหน อยู่ตามลูกตามหลาน ตามบ้านตามช่อง หรือไปอยู่ตามข้าวตามของตามเงินตามทอง "ให้น้อมเข้ามาหาตัวของเราชิ" ผู้รู้ศาสนาต้องน้อมเข้ามาต้องรู้ต้นศาสนา .. "

"การฟังและการปฏิบัติ" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)
๓ กันยายน ๒๕๑๑ วัดป่าอุดมสมพร สกลนคร
ม.ร.ว. ส่งศรี เกตุสิงห์ ถอดจากแถบบันทึกเสียง 

5,487

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย