"ศีลเกิดแต่ความมีนํ้าใจ" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    17 ต.ค. 2566

.
 "ศีลเกิดแต่ความมีนํ้าใจ"

" .. "ศีล ๕ เกิดได้แต่ความมีนํ้าใจ" ทั้งความมีนํ้าใจให้ผู้อื่นและมีนํ้าใจให้ตนเอง "มีน้ำใจเท่านั้นก็มีศีล ๕ ได้ไม่ยากและจะมีได้โดยอัตโนมัติ" อาจจะโดยไม่รู้ตัวด้วยซํ้าว่าตนกำลังรักษาศีล ๕ "แต่ความไม่อายตรงกันข้ามกับความมีนํ้าใจ" เหมือนสีดำกับสีขาว

"เพราะความไม่อายจะทำลายศีลทุกข้อได้อย่างไม่รู้สึกรู้สม" เป็นเรื่องธรรมดาไปสำหรับผู้ทำที่ไม่รู้จักอาย แต่จะเป็นเรื่องน่าอายสำหรับผู้มองดู รู้อยู่ เห็นอยู่

คิดให้ดีแม้ไม่ต้องละเอียดลออนักก็จะเห็นว่า "ความรู้จักอายเป็นคุณธรรมสูงส่ง" ที่จะปกป้องคุ้มครอง ให้คนพ้นจากการทำความผิดความชั่วได้ ทั้งต่อหน้าและลับหลังผู้คนทั้งหลาย .. "

"แสงส่องใจ" ๓ ตุลาคม ๒๕๔๐
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
 DT014902

วิริยะ12

17 ต.ค. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5282 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย