ธรรมบรรยาย


# เรื่อง ผู้ชม
 59(23/02/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 58(23/02/64) เวลา 06.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 57(22/02/64) เวลา 06.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 56(21/02/64) เวลา 18.30 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 55(20/02/64) เวลา 17.30 น. เรื่อง ทดสอบระบบถ่ายทอดสด โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 54(17/02/64) เวลา 10.00 น. เรื่อง ปฏิสัมภิทามรรค โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 53(16/02/64) เวลา 18.30 น. เรื่อง ตอบปัญหาธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 52(16/02/64) เวลา 10.00 น. เรื่อง อริยสัจปัพพะ โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 51(15/02/64) เวลา 18.30 น. เรื่อง ตอบปัญหาธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 50(15/02/64) เวลา 10.00 น. เรื่อง ทุกขสัจ โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 49(14/02/64) เวลา 18.30 น. เรื่อง ตอบปัญหาธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 48(14/02/64) เวลา 10.00 น. เรื่อง อริยสัจ 4 (ต่อ) โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 47(13/02/64) เวลา 18.30 น. เรื่อง ตอบปัญหาธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 46(13/02/64) เวลา 10.00 น. เรื่อง สติปัฏฐาน4 : สัจจบรรพ โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 45(12/02/64) เวลา 18.30 น. เรื่อง ตอบปัญหาธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 44(12/02/64) เวลา 10.00 น. เรื่อง โพชฌงคบรรพ โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 43(11/02/64) เวลา 18.30 น. เรื่อง ตอบปัญหาธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 42(11/02/64) เวลา 10.00 น. เรื่อง มนายตนะ โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 41(10/02/64) เวลา 18.30 น. เรื่อง ตอบปัญหาธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 40(09/02/64) เวลา 18.30 น. เรื่อง ตอบปัญหาธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 39(09/02/64) เวลา 10.00 น. เรื่อง อานาปนสติ โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 38(08/02/64) เวลา 18.30 น. เรื่อง ตอบปัญหาธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 37(08/02/64) เวลา 10.00 น. เรื่อง กายาาตนะ กับ โผฏฐัพพายตนะ โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 36(07/02/64) เวลา 18.30 น. เรื่อง ตอบปัญหาธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 35(07/02/64) เวลา 10.00 น. เรื่อง อายตนะปัพพะ โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 34(06/02/64) เวลา 19.00 น. เรื่อง ตอบปัญหาธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 33(06/02/64) เวลา 10.00 น. เรื่อง ธัมมานุปัสสนา (ต่อ) โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 32(05/02/64) เวลา 18.30 น. เรื่อง ตอบปัญหาธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 31(05/02/64) เวลา 10.00 น. เรื่อง จิตตานุปัสสนา และ ธัมมานุปัสสนา (2) โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 30(04/02/64) เวลา 18.30 น. เรื่อง ตอบปัญหาธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 29(04/02/64) เวลา 10.00 น. เรื่อง จิตตานุปัสสนา และ ธัมมานุปัสสนา โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 28(03/02/64) เวลา 18.30 น. เรื่อง ตอบปัญหาธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 27(03/02/64) เวลา 10.00 น. เรื่อง เวทนาฯ - ติตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 26(02/02/64) เวลา 18.30 น. เรื่อง ตอบปัญหาธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 25(02/02/64) เวลา 10.00 น. เรื่อง เวทนานุปัสสนาสติปะฏฐาน โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 24(01/02/64) เวลา 18.30 น. เรื่อง ตอบปัญหาธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 23(01/02/64) เวลา 10.00 น. เรื่อง นวสีวถิกาปัพพะ (2) โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 22(31/01/64) เวลา 18.30 น. เรื่อง ตอบปัญหาธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 21(31/01/64) เวลา 10.00 น. เรื่อง นวสีวถิกาปัพพะ โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 20(30/01/64) เวลา18.30 น. เรื่อง ตอบปัญหาธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 19(30/01/64) เวลา 10.00 น. เรื่อง ธาตุปัพพะ กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 18(29/01/64) เวลา 18.30 น. เรื่อง ตอบปัญหาธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 17(29/01/64) เวลา 10.00 น. เรื่อง ปฏิกุลมนสิการบรรพ โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 16(28/01/64) เวลา 18.30 น. เรื่อง ตอบปัญหาธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 อานุภาพของความรู้สึกตัว โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ดู vs รู้ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 วสี ความชำนาญในสมาธิ นำปฏิบัติโดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้คลาย : ดีท็อกซ์กายใจ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 สติปัฏฐาน 4 พร้อมภาพประกอบ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 อานาปานสติ16 ขั้น ฉบับการ์ตูน แสดงธรรมโดย พระมหาวรพรต กิตติวโร


  ความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย