"ปัญญา สมถะ ปัญญาวิปัสสนา"( หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    23 ต.ค. 2561


 "ปัญญา สมถะ ปัญญาวิปัสสนา"

" .. ครั้นถ้าหากพูดถึงเรื่องปัญญาแล้ว "หัดสมถะก็ต้องเกิดปัญญาเสียก่อนจึงค่อยเกิดสมถะ" อย่างพิจารณาอสุภะ พิจารณาธาตุ "พิจารณาขันธ์อายตนะต่าง ๆ" เห็นเป็นของไม่เที่ยง เห็นเป็นทุกข์ เป็นอนัตตา "อันนั้นละตัวปัญญา"

"ปัญญาเกิดก่อนจึงค่อยมีสมถะ ครั้นเห็นชัดอย่างนั้นแล้วจิตก็รวมลงไปได้" ถ้าไม่เห็นชัดอย่างนั้นจิตไม่รวม "อันเห็นชัดนั้นเรียกว่าปัญญา" อันนี้เรียกว่า "ปัญญาเกิดก่อนสมถะ"

"สมถะเต็มที่แล้ว จึงค่อยเกิดปัญญาวิปัสสนา" ปัญญาวิปัสสนาอันหนึ่งต่างหาก ปัญญาธรรมดาสามัญ นี้อีกอันหนึ่งต่างหาก .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี 
http://tesray.com/afterhours-25   DT014902

วิริยะ12

23 ต.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5349 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย