"ธรรมเมตตา ฉบับที่ ๑๖" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12  

 "ธรรมเมตตา ฉบับที่ ๑๖"
วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๖

" .. เกิดมาเป็นคนในชาตินี้ "อย่าเป็นคนใจสั้นคันเคร่ง" จงมีใจกว้าง ขวางเผื่อแผ่เจือจาน จิตใจให้เบิกบาน หน้าตาให้ยิ้มแย้มแจ่มใส "นั่งที่ไหนอยู่ที่ใดก็ให้มีจิตเมตตากรุณาแก่บุคคลและสัตว์โลกทั้งปวง" มุ่งหวังให้บุคคล สัตว์โลกทั้งปวงอยู่เย็นเป็นสุข พ้นจากความทุกข์

"ผู้ตั้งจิตอย่างนี้และฝึกหัดจิตของเขาให้เจริญภาวนา เมตตาแก่สัตว์อยู่เนืองนิจ" ติดต่อกันไปจนเคยชินก็จะถอนใจสั้น ใจเห็นแต่ประโยชน์ตน ใจแคบ ใจน้อย ใจเบา ใจไม่เอาถ่าน ใจขี้คร้านภาวนา ทั้งหมดก็จะถอดถอนออกจนหมดสิ้น

"แล้วใจดวงนี้ก็จะใสสะอาด สามารถสร้างบารมี ให้เต็มที่ในชาตินี้เลย" ฉะนั้น "ผู้ใดใจสั้นก็ให้ยาว ใจดำก็ให้ขาว จงทำใจของตนนานจนหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง" เทอญฯ .. "

ขอให้ท่านทั้งปวงจงเห็นแจ้งซึ่งพระนิพพาน เทอญ
พระครูสันติวรญาณ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)    

5,382


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย