บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ที่สำนักวิปัสสนาสัจธรรมเขาเขียว ต.บางพระ จ.ชลบุรี

 ส เขาเขียว    15 ม.ค. 2555

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๕ เนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ สำนักวิปัสสนาสัจจธรรมเขาเขียว
ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ชื่อโครงการ สามเณร “แห่งสัจจธรรม” รุ่นที่ ๑

หลักการและเหตุผล
ด้วยสำนักวิปัสสนาสัจจธรรมเขาเขียว มีความประสงค์จะจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๕ เนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ สำนักวิปัสสนาสัจจธรรมเขาเขียว เพื่อส่งเสริมให้กุลบุตรได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการฝึกฝนและปฏิบัติตน ให้เป็นผู้มี สติ ปัญญา และความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องและเป็นระบบ ผ่านการฝึกวิปัสสนากัมมัฐฐาน จากพระอาจารย์ผู้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อให้กุลบุตรได้เข้าถึง สัจจะและธรรมะ ที่ถูกต้องและดีงาม ภายใต้โครงการสามเณร “แห่งสัจจธรรม” อันจะเป็นการดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาให้สถาพรยืนนานสืบต่อไป

สถานที่จัดโครงการ
สำนักวิปัสสนาสัจจธรรมเขาเขียว เลขที่ 255 หมู่ 12 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร. 083-118-4536, 086-290-1193

วันเวลาจัดโครงการ
-รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 มีนาคม 2555
-วันดำเนินโครงการอบรม ตั้งแต่ 6 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม 2555

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เพศชาย มีอายุ 9 ปีบริบูรณ์ ถึง 18 ปี (หรือมีความสามารถอ่านออกเขียนได้)
2. มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ ไม่ทุพพลภาพ ( พิการ ) มีสติปัญญา
และสภาพจิตใจที่เหมาะสมแก่การบรรพชาเป็นสามเณร
3. กล่าว คำขอบรรพชา ได้ด้วยตนเอง และอยู่จนครบกำหนดโครงการอบรม
4. เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เป็นภาระแก่ตนเองและผู้อื่น

หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัคร
2.บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรนักเรียน/บัตรแสดงตนที่มีรูปถ่าย
3. สำเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสาร 1 แผ่น

การสมัคร
1.สมัครได้ที่ สำนักวิปัสสนาสัจจาธรรมเขาเขียว หรือที่หมายเลยโทรศัพท์083 1184536 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มีนาคม 2555
2. ยื่นใบสมัครในวันเสาร์และอาทิตย์ด้วยตนเอง พร้อมผู้ปกครองพาไปในวันที่สมัครด้วย (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น)
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,705 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย