ธรรมะรับอรุณ (การทำความดี ตอนที่ 1 )

 Webmaster  


หลักสูตร/ชุดธรรมะ ธรรมะรับอรุณ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ธรรมะรับอรุณ 4/12

(การทำความดี ตอนที่ 1 )

โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม   
 เปิดอ่านหน้านี้  2,908 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย