จรณสมฺปนฺโน : ผู้ถึงพร้อมด้วยจรณะ

 หิ่งห้อยน้อย   29 ม.ค. 2554

 

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง


สาธุ สาธุ สาธุ

[๑๖๑] ดูกรอัมพัฏฐะ ถึงเราก็กล่าวเช่นนี้ว่า

กษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐที่สุด
ในหมู่ชนผู้รังเกียจด้วยโคตร

ท่านผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเป็นผู้ประเสริฐที่สุด
ในหมู่เทวดาและมนุษย์.เจริญในธรรม เจ้าค่ะ
 
• ธรรมทาน โดย พุทธทาสภิกขุ

• "จิตประเสริฐ จิตเกษม" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

• ธมฺมวิตกฺโก ภิกขุ (ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต วัดเทพศิรินทร์) (2440 - 2514)

• คุณธรรมของหัวหน้า ( มหากปิชาดก )

• ๗๓.ปางปรินิพพาน

• แก่นสารของอานาปานสติ 1/2 โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย