"กรรมฐานที่หลวงปู่มั่นสอน" (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต)

 วิริยะ12  

.
 "กรรมฐานที่หลวงปู่มั่นสอน"

" .. "แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ย่อมจริง ย่อมมีอยู่ทุกลมออกเขาแล้ว" ไม่ต้องไปค้น ไปหา ไปจด ไปจำ ไปบ่น ไปท่องทางอื่นก็ได้ ถ้าไม่หลงลมเข้าลมออกแล้ว โมหะ อวิชชา วัฏจักร มันจะรวมพลมาจากโลกหน่วยไหนล่ะ

"หลงลมออกเข้าก็หลงหนังเหมือนกัน" ถ้าไม่หลงหนังก็ไม่หลงลมออกเข้า โดยนัยเดียวกัน "ดูโลกก็ดูทุกข์ ดูทุกข์ก็ดูโลก ดูสังขารก็ดูทุกข์ ดูทุกข์ก็ดูสังขาร" พ้นโลกก็พ้นทุกข์ พ้นทุกข์ก็พ้นโลก "พ้นสังขารก็พ้นทุกข์ พ้นทุกข์ก็พ้นสังขาร" มีความหมายอันเดียวกันทั้งนั้น ไม่ผิด

"รู้ลมออกเข้าในปัจจุบัน รู้ลมออกเข้าในอดีต" รู้ลมออกเข้าในอนาคต รู้ผู้รู้ในปัจจุบัน รู้ผู้รู้ในอดีต รู้ผู้รู้ในอนาคต "แล้วไม่ติดข้องอยู่ในผู้รู้ทั้งสามกาล" ผู้นั้นก็ดับรอบแล้วในโลกทั้งสามด้วยในตัว อวิชชาและสังขารเป็นต้นก็ดับไป ณ ที่นั้นเอง "ไฟโลภ ไฟโกรธ ไฟหลงก็ดับไป ณ ที่นั้นเอง" .. "

"อัตตโนประวัติ" หลวงปู่หล้า เขมปัตโต
วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) คำชะอี มุกดาหาร 

http://www.dharma-gateway.com/monk/monk_biography/lp-lah/lp-lah-hist-04.htm

5,477จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย