ธรรมบรรยาย


# เรื่อง ผู้ชม
 ใช้อารมณ์เป็นเครื่องภาวนา - พระอาจารย์ต้น_01112019
 ประมวลภาพพิธีสักการะบูชา " มกุฏพันธนเจดีย์ " เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย ( 26 มกราคม 2567 )
 ฐีติภูตัง - พระอาจารย์ต้น_25052019
 คำสอนของพระพุทธเจ้าสำคัญต่อการปฏิบัติ - พระอาจารย์ต้น_27072019
 การพัฒนาทักษะการดูเกิด-ดับ || การอบรมจิตเพื่อความรู้แจ้ง - พระอาจารย์ต้น_16092020
 ธรรมปฏิบัติ ณ สาลวโนทยาน อินเดีย.. สวดมนต์ทำวัตรเช้า เดินจงกรรม ( 23 มกราคม 2567 )
 อริยสัจและธรรมอันพึงปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ - พระอาจารย์ต้น_10032020
 อวิชชาไม่มี ผู้ทุกข์ก็ไม่มี - พระอาจารย์ต้น_201212
 ทุกข์มีไว้เพื่อกำหนดรู้ เรียนรู้ทุกข์เพื่อความเจริญ สติ ปัญญา - พระอาจารย์ต้น_23082019
 เรื่องของการปฏิบัติภาวนา(สำเนียงอิสาน) - พระอาจารย์ต้น_14052020
 กำหนดรู้ทุกข์ในปัจจุบันเพื่อความไม่มีทุกข์ในอนาคต - พระอาจารย์ต้น_20092019
 อธิบายการปฏิบัติ[เพิ่มเติม] - พระอาจารย์ต้น_02112019
 ฝึกคิดพิจารณากาย - พระอาจารย์ต้น_17012020
 การปฏิบัติธาตุกรรมฐาน๔ ในชีวิตประจำวัน - พระอาจารย์ต้น_09092018
 การปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน - พระอาจารย์ต้น_23112019
 สัมมาทิฏฐิกำหนดการปฏิบัติ - พระอาจารย์ต้น_08082020
 แก้ไขจิตด้วยสัมมาทิฏฐิ - พระอาจารย์ต้น_30072019
 ความเพียรย่อมทำให้ สติ สมาธิ ปัญญา บริบูรณ์ได้ พระอาจารย์ต้น_04112019
 อธิบาย โยนิโสมนสิการ - พระอาจารย์ต้น_23082019
 สร้างปัญญารู้ธรรมตามความเป็นจริง - พระอาจารย์ต้น_24012020
 พระพุทธเจ้าสอนเพื่อให้ทำลายความเห็นผิด - พระอาจารย์ต้น_20022019
 ทางสายกลางที่ดำเนินไปสู่โลกุตระ - พระอาจารย์ต้น_04092020
 หลักธรรม การปฏิบัติ(ฝึกจิตฝึกใจ)เพื่อให้รู้ทันและยอมรับอารมณ์ - พระอาจารย์ต้น_29082019
 เจริญให้มาก ทำให้มาก[ปฏิบัติให้มาก] - พระอาจารย์ต้น_22082020
 ทางสายกลางเป็นเช่นไร - พระอาจารย์ต้น_28082020
 สนทนาธรรม กิจ ๓ อริยสัจ ๔ - พระอาจารย์ต้น_26072019
 อธิบายการเจริญมรรค - พระอาจารย์ต้น_05092020


  ความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย