ธรรมบรรยาย


# เรื่อง ผู้ชม
 ศิลปะแห่งการมีชีวิตอยู่เหนือปัญหา
 105(20/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 07 560822-เรือนชีวิต (22 ส.ค. 2556) 7/9
 ป่วยเพราะอะไร? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่22 - ความรู้สึกตัวหายไปไหน? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่29 - อย่าเสียเวลาตายเปล่า โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่48 - แม่ไม่เคยฝึกสติเลย ป่วยเสียชีวิตจะตกอบายภูมิไหม? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ปรับความเข้าใจเรื่องรู้ ตอนที่ 5
 25(02/02/64) เวลา 10.00 น. เรื่อง เวทนานุปัสสนาสติปะฏฐาน โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่44 - อยากมีทรัพย์มากๆไว้ช่วยเหลือคนเป็นความโลภหรือไม่? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( ขันธ์ 5 )) # 3
 การปฏิบัติเอาอย่างแม่โคเลี้ยงลูกน้อย - หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
 วิญญาณขันธ์รู้ตามทวาร วิญญาณธาตุรู้อย่างพุทธะ - หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
 37(08/02/64) เวลา 10.00 น. เรื่อง กายาาตนะ กับ โผฏฐัพพายตนะ โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่56 - ฝึกสติช่วยพัฒนาองค์กรได้อย่างไร? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่83 - โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 "อริยสัจ 4" คอร์สกรรมฐานสันติภาวนา โดย เขมรังสี ภิกขุ วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
 05 560820-การเจริญสติแบบเจาะจง (20 ส.ค. 2556) 5/9
 ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( ขันธ์ 5 )) # 4
 39(09/02/64) เวลา 10.00 น. เรื่อง อานาปนสติ โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 60(24/02/64) เวลา 06.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 130(19/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย พระสมจิตร สุธมฺโม
 ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( นิโรธ )) # 4
 ญาติเคาะโลงศพ..สื่อความหมายแท้จริงคืออะไร? โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 114(29/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่99 - จิตเกิดทีละดวงรู้ทีละอารมณ์ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ปรับความเข้าใจเรื่องรู้ ตอนที่ 1
 ปรับความเข้าใจเรื่องรู้ ตอนที่ 2
 "ซักซ้อมความเข้าใจ แก้นิวรณ์" อบรมกรรมฐานโดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
 วิปัสสนาว่าด้วย การซักซ้อมความเข้าใจ หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี คอร์สกรรมฐานกุมภาพันธ์ 22/2/64
 มัวกลัวว่าถ้าอยากจะเป็นตัณหา ก็เลยไม่พัฒนาไปไหน โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
 13(27/01/64) เวลา 10.00 น. เรื่อง สัมปชัญญปัพพะ โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 80(24/03/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 106(21/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย พระสมจิตร สุธมฺโม
 145-1(6/06/64) เวลา 15.35 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 160(4/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 09 (19/01/2566) ธรรมบรรยาย (ภาคเช้า)
 52(16/02/64) เวลา 10.00 น. เรื่อง อริยสัจปัพพะ โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 02 (09/04/2566) โครงการศึกษาพระสุตตันตปิฎก โลกธรรม 8 "ความมียศ"
 หลวงพ่อโพธินันทะ แนวทางการปฏิบัติทางสายกลาง [5/5]
 27(03/02/64) เวลา 10.00 น. เรื่อง เวทนาฯ - ติตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 53(16/02/64) เวลา 18.30 น. เรื่อง ตอบปัญหาธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่69 - เคยเหนื่อยกับความคิดของตัวเองไหม? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 166(11/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 173(19/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 ธรรมะรับอรุณ (การทำความดี ตอนที่ 2 )
 ถ่ายทอดสด ธรรมออนไลน์..ฝึกจิตกับชีวิตประจำวัน โดยพระวิปัสสนาจารย์หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( ขันธ์ 5 )) # 0
 30(04/02/64) เวลา 18.30 น. เรื่อง ตอบปัญหาธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 58(23/02/64) เวลา 06.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์


  ความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย