พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
 
หน้าแรก พระพุทธสาวก พระสงฆ์
พระสงฆ์

พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
พระสงฆ์ : หมู่ชนที่ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย, หมู่สาวกของพระพุทธเจ้า
สงฆ์ : หมู่, ชุมนุม 1. หมู่สาวกของพระพุทธเจ้า เรียกว่า สาวกสงฆ์ ดังคำสวดในสังฆคุณ ประกอบด้วยคู่บุรุษ ๔ บุรุษบุทคล ๘ เริ่มแต่ท่านผู้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติมรรค จนถึงพระอรหันต์ต่างจาก ภิกษุสงฆ์ คือ หมู่แห่งภิกษุหรือชุมนุมภิกษุ (ดูความหมาย ๒), ต่อมา บางทีเรียกอย่างแรกว่า อริยสงฆ์ อย่างหลังว่า สมมติสงฆ์ 2. ชุมนุมภิกษุหมู่หนึ่งตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไป ซึ่งสามารถประกอบสังฆกรรมได้ตามกำหนดทางพระวินัย ต่างโดยเป็นสงฆ์จตุรวรรคบ้าง ปัญจวรรคบ้าง ทศวรรคบ้าง วีสติวรรคบ้าง

 

 ประวัติพระพุทธสาวก สมัยพุทธกาล

พระพุทธสาวก สมัยพุทธกาล

พระพุทธสาวก (เพิ่มเติม)
สามเณรบัณฑิต สามเณรราหุล สามเณรสังกิจจะ
     

พระพุทธสาวก ( อุบาสก )
พระเจ้าพิมพิสาร พระเจ้าปเสนทิโกศล หมอชีวกโกมารภัจจ์
อนาถบิณฑิกะ์ จิตตคหบดี สุมนมาลาการ

 

 ประวัติสมเด็จพระสังฆราชไทย

สมเด็จพระสังฆราชไทย สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
องค์ที่ ๑ สมเด็จพระสังฆราช (ศรี)
วัดระฆังโฆสิตาราม
องค์ที่๑๑ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ ( หม่อมเจ้าภุชงค์ ป.ธ. ๕ ) วัดราชบพิธ
องค์ที่๒ สมเด็จพระสังฆราช (สุก)
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์
องค์ที่๑๒ สมเด็จพระสังฆราช (แพ ป.ธ. ๕)
วัดสุทัศนเทพวราราม
องค์ที่๓ สมเด็จพระสังฆราช (มี) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ องค์ที่๑๓ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
(ม.ร.ว. ชื่น ป.ธ. ๗) วัดบวรนิเวศวิหาร
องค์ที่๔ สมเด็จพระสังฆราช (สุก)
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ เดิมอยู่วัดราชสิทธาราม
องค์ที่๑๔ สมเด็จพระสังฆราช (ปลด ป.ธ. ๙)
วัดเบญจมบพิตร
องค์ที่๕ สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน)
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ เดิมอยู่วัดสระเกศ
องค์ที่๑๕ สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ป.ธ. ๙)
วัดสระเกศ
องค์ที่๖ สมเด็จพระสังฆราช (นาค)
วัดราชบุรณะ (วัดเลียบ)
องค์ที่๑๖ สมเด็จพระสังฆราช (จวน ป.ธ. ๙)
วัดมกุฏกษัตริยาราม
องค์ที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส วัดพระเชตุพน วิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) องค์ที่๑๗ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ป.ธ. ๖)
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
องค์ที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ วัดบวรนิเวศวิหาร องค์ที่๑๘ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ ป.ธ. ๔)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
องค์ที่๙ สมเด็จพระสังฆราช (สา ป.ธ.๙)
วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม
องค์ที่๑๙ สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ ป.ธ. ๙)
วัดบวรนิเวศวิหาร (องค์ปัจจุบัน )
องค์ที่๑๐ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (พระองค์เจ้า มนุษยนาคมานพ ป.ธ.๕) วัดบวรนิเวศวิหาร

 

 ประวัติพระสงฆ์ไทย
พระสงฆ์ไทย
ครูบาชัยวงศาพัฒนา (ครูบาวงศ์) พระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ
ครูบาพรหมา พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันทโท)
ครูบาศรีวิชัย พุทธทาสภิกขุ
เจ้าคุณนรรัตนราชมานิต สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
พระครูภาวนารังษี (เปลื้อง เริงเชียร) หลวงจีนคณาณัติจีนพรต (ไต้ซือเย็นบุญ)
พระครูวิมลคุณากร (หลวงปู่ศุข) หลวงปู่ขาว อนาลโย
พระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล) หลวงปู่ชา สุภัทโท
พระธรรมญาณมุณนี (ทองย้อย บัวอ่อน) หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
พระธรรมดิลก หลวงปู่ตื้อ อลจธมโม
พระธรรมปิฎก หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
พระมงคลเทพมุณี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่บุดดา ถาวโร
พระมหาปิ่น ปัญญาพโล หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
พระราชสังวราภิมณฑ์ (หลวงปู่โต๊ะ) หลวงปู่มหาบัว ญาณสัมปันโน
สมเด็จพระสังฆราช หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
พระอาจารย์กว่า สุมโน หลวงปู่ศรี มหาวีโร
พระอาจารย์กู่ ธัมมทินโน หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย
พระอาจารย์เกิ่ง อธิมุตตโก หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
พระอาจารย์พรหม จิรปุญโญ หลวงปู่หล้า เขมปัตโต
พระอาจารย์ลี ธัมมธโร หลวงปู่หลุย จันทสาโร
พระอาจารย์แว่น ธนปาโล หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
พระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม หลวงปู่เกษมเขมโก
พระอาจารย์สีลา อิสสโร หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
พระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
พระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) พระวชิรญาณภิกษุ

หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย