ธรรมะจากหลวงพ่อ


# เรื่อง อ่าน
 "คนมีอำนาจกับคนมีวาสนา" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
 "คุณธรรม ๑๐ ประการ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "สมาธินี้มีประโยชน์มาก" (หลวงปู่ชา สุุภัทโท)
 "พระนิพพาน อยู่ฟากตาย" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)
 "กล่าวโทษผู้อื่นเป็นบาป" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "ศีลเป็นกำลังไม่มีที่เปรียบ" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)
 "พุทโธเป็นอย่างไร" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)
 "ทำให้เราประมาทลืมตัว" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 "วจีสุจริต สัมมาวาจา" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)
 "รักษาใจให้ดีเรียบร้อย" (หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ)
 "รู้อะไรไม่เท่ารู้ใจของตนเอง" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "ไม่เลือกชั้นเลือกวรรณะ" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
 "ให้พิจารณาความตาย" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)
 "สำหรับผู้ปฏิบัติ" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)
 "กายกับใจนี้ เป็นที่ตั้งแห่งพระพุทธศาสนา" (พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร)
 ."เอาอสุภะเป็นอารมณ์" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "ธรรมะกับโลก" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง" (หลวงป่เหรียญ วรลาโภ)
 "ปฎิปทาวงกลม" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)
 "การภาวนา เพื่อปิดกั้นสิ่งไม่ดี" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "หลวงปู่ชอบฯกับพญานาค" (หลวงปู่ลี กุสลธโร)จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย