ธรรมะจากหลวงพ่อ


# เรื่อง อ่าน
 "มิจฉาสมาธิ สัมมาสมาธิ" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)
 "พ้นเหตุเกิด" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)
 "โลกุตระอยู่เหนือไตรลักษณ์" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)
 ."สังขารที่เที่ยงย่อมไม่มี" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 "ธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรม" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)
 "ความเป็นจริงของกาย" (หลวงปู่ลี กุสลธโร)
 "ภาวนาหาหลักจิต หลักใจ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "หลงของเก่า" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)
 "ใจเป็นรากฐานของศาสนา" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "ปัญญา ความรู้แจ้ง เห็นจริง" (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)
 "ทำสมาธิ อย่าทำด้วยความอยาก" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "ความทุกข์ของดวงจิต"( หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 "โรคทางจิตเหมือนโรคทางกาย" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)
 "ผู้ถึงไตรสรณาคมน์" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)
 "ธรรมะเปรียบดวงประทีป" (หลวงปู่เทสก์ เทสฺรํสี)
 "อริยบุคคลเบื้องต้น" (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)
 "ทำอย่างไรจึงแยบคาย" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 ."มันหลงจริง ๆ นะ" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 ."ศีลคุ้มครองโลก" (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต)
 "อย่าเอาชนะผูอื่น" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "สมถะ วิปัสสนา" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย