ธรรมะ...จากหลวงพ่อ


# เรื่อง อ่าน
 "พระอรหันต์ไมมีบาปไมมีบุญ" (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต)
 "โชคดีที่ได้มาเกิดพบพุทธศาสนา" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "ปฏิบัติเพื่อละ" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)
 "ธรรมเกิดจากปฏิบัติจิตภาวนา" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
 "ผู้ทำชั่วย่อมเศร้าหมอง" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 "ทุกข์ทั้งหลายอยู่ที่จิต อยู่ที่ใจ" (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)
 "ต้นก็คือปลาย" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "พุทโธ เป็นที่พึ่งทีระลึก" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)
 "เรื่องจิตเป็นสำคัญ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "แยบคายต่างจากอุบาย" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "จิตกับใบไม้" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "กรรมที่ทำแล้วเหมือนดื่มยาพิษ" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)
 "ปัญญาปราบความหลง" (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต)
 "จิตใจเป็นผู้ละกิเลส" (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)
 "กายนี้แลเป็นตัวธรรม" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)
 "กามคุณเหมือนต้นไม้ที่มีผล" (หลวงปู่เหรียญ ววรลาโภ)
 "ให้มีสติประจำใจ" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
 "สติทำให้มาก เจริญให้มาก" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "เพียรฝึกหัดสติ" (หลวงปู่ลี กุสลธโร)
 "จิตอันใดใจอันนั้น" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "ถามหลวงปู่มั่นเรื่องเทวดา" (หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท)จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย