ธรรมะจากหลวงพ่อ

คติธรรม เทศนาธรรม ธรรมบรรยายจากหลวงพ่อ พระอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ พ่อแม่ครูอาจารย์# เรื่อง อ่าน
 ธรรมทาน โดย พุทธทาสภิกขุ
 ข้อที่ควรระวังการให้ทาน - พุทธทาสภิกขุ -
 "กลั่นกรองจิต ด้วยสมาธิภาวนา" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "ศีล สมาธิ ปัญญา" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 "การรักษาศีล ให้รักษาใจ" (หลวงปู่จันศรี จนฺททีโป)
 "การกระทำ คือเหตุ" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "ใจที่สงบเย็น ทำให้ร้ายกลายเป็นดี" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)
 "ประโยชน์ของสมาธิ" (ท่านพ่อลี ธัมมธโร)
 "ทุกข์กาย ทุกข์ใจ ฆ่าตัวตาย" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 "เครื่องวัดความดี" (หลวงป่เทสก์ เทสรังสี)
 "ผู้มีทานประดับตน" (หลวงปู่มั่น ภูริท้ตโต)
 "ให้เราดีเสียก่อน" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "กรรมไม่ดี ผูกพันกับบุคคลอันเป็นที่รัก" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)
 "การภาวนาเป็นน้ำดับไฟ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "ยาขนานใหม่" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "อกาลิโก ไม่เลือกเวลา" หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)
 "ละความโกรธได้ ย่อมเป็นสุข" (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)
 "สมาธิ งามท่ามกลาง" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)
 "สมาธิ งามท่ามกลาง" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)
 "ถึงคราวตาย ต้องตายให้เป็น" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 »


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย