ธรรมะจากหลวงพ่อ


# เรื่อง อ่าน
 "สัญญาคือความจำ กับสติ" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)
 "ตนเผาตน ใจเผาใจ" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
 "ต้องภาวนาจึงจะรู้เรื่องกิเลส" (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)
 "ธรรมของอุบาสกอุบาสิกา" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 "อานาปานสติ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "บ่อแห่งความสุข" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "บุญและบาปใจถึงก่อน" (หลวงปู่ฝั้้น อาจาโร)
 "ภาวนาพุทโธนั้นสำคัญมาก" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)
 "สัมมาสติ คือรู้ผิดรู้ถูก" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)
 "ความมหัศจรรย์อย่างแท้จริง" (หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท)
 "สอนตัวเอง ฝึกตัวเอง" (หลวงปู่ลี กุสลธโร)
 "ให้จิตตั้งอยู่ในปัจจุบันธรรม" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 "ธรรมโอสถรักษาใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "ใจนั้นมันมีอันเดียว" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "บุญในพุทธศาสนาหมดไม่เป็น" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "ท่านให้ฝืนใจตัวเอง" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "เป็นของสัตว์เดียรัจฉานเหมือนกัน" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)
 "อภัยทาน คือยกโทษให้" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 "เห็นอันนี้เรียกว่าเห็นธรรม" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
 "นี่เรียกว่าธรรมแท้" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "การปฏิบัติ ยังพระสัทธรรมให้บริสุทธิ์"(หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย