ธรรมะจากหลวงพ่อ


# เรื่อง อ่าน
 "ทุกข์เพราะใคร" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)
 "ตายด้วยกัน แต่ตายผิดกัน" (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)
 "ไม่ผิดศีลก็ไม่ผิดใจคน" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 "เพราะบุญช่วย" (ท่านพ่อลี ธัมฺมธโร)
 "พูดเป็นธรรม" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)
  "เอาสติมาฝึกจิต" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "ไปเอาบุญ แต่ไม่ละบาป" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "เข้าถึงพุทธธรรมได้ด้วยใจ" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)
 "จิตหลงความคิด หลงความเห็นของตน" (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)
 "ท่านสอนไม่ให้ทำบุญเอาหน้า" (สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี)
 "อันนี้เป็นหลักของพระพุทธศาสนา ("หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "พุทโธ นี่แหละเป็นสรณะที่พึ่ง" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)
 "แก่นแท้ของธรรมอยู่ที่สติ" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
 "ทาน ศีล ภาวนา" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)
 "เราเดือดร้อน ก็เพราะจิต" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "คนมีอำนาจกับคนมีวาสนา" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
 "คุณธรรม ๑๐ ประการ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "สมาธินี้มีประโยชน์มาก" (หลวงปู่ชา สุุภัทโท)
 "พระนิพพาน อยู่ฟากตาย" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)
 "กล่าวโทษผู้อื่นเป็นบาป" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "ศีลเป็นกำลังไม่มีที่เปรียบ" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย