ธรรมะจากหลวงพ่อ


# เรื่อง อ่าน
 "ธรรมะ กับ เห็นธรรมะ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "ธรรมทั้งหลายไหลมาแต่เหตุ" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
 "เรื่องฉันเนื้อฉันปลา" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "ปากกาหมดหมึก" (พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร)
 "ถนนเข้าไปถึงศาสนา" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "การทำสมาธิ สำคัญอยู่ที่สติ" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 "จิต เป็นสมบัติที่มีค่ายิ่ง" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)
 "ภาวนาพุทโธ ไม่ใช่งานหนัก" (สมด็จพระสังฆราชเจ้า)
 "กัมมัฏฐานทั้งปวง มีอยู่ในกายทั้งนั้น" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "ศีล สมาธิ ปัญญา" (หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร)
 "พบหลวงปู่มั่นครั้งแรก" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "เกลือไม่เค็ม" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "กิเลสทั้งหลาย จิตดวงนี้เองที่สร้างขึ้น" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 "ปัจจุบันเท่านั้น สำเร็จประโยชน์ได้" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)
 "ของดีมีเฉพาะในพุทธศาสนา" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "รักษาศีล คือรักษากายวาจาใจของเรา" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)
 "รากเหง้าของพระศาสนา" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ)
 "พระอริยบุคคลพ้นอบายภูมิ" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
  "หลวงปู่ชอบ ท่านเคยเป็นพญานาคราช" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)
 "ฝึกหัดสมาธิโดยบริกรรมพุทโธ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "เมตตา มุทิตาที่ผิด" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย