ธรรมะจากหลวงพ่อ


# เรื่อง อ่าน
 "ทำกรรมฐาน เหมือนปลูกต้นไม้" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "จิตนี้ไม่เคยตาย" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "จงมีความหนักแน่น แก่นนักรบ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "ปัญญา กับสังขารการปรุงแต่ง" (หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ)
 "ความรักและความโกรธ ดับที่ใจ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "สติ เปรียบหางเสือเรือชีวิต" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "หาอุบายสอนตน" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 "อยากพ้นทุกข์เป็นมรรค ไม่ใช่ตัณหา"
 "คนหมดบุญ" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "สมาธิ การสำรวมใจให้สงบ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "พุทโธ เป็นอย่างไร" (หลวงปู่ดุลย์ อตุโล)
 สติ สัมปชัญญะ" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
 "สติปัญญาอัตโนมัติ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "พุทโธ บุญเกิดทางใจ"
 "รักษาใจ รักษาความคิดให้งดงาม" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "วิธีภาวนาคือรวมใจ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
"อุเบกขาต้องมีปัญญา" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "ความเมตตาของหลวงปู่ขาว" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
 "ทุกข์ เพราะความอยาก" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
 "วิธีละกรรม ชำระบาป" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "พุทโธ เหยื่อล่อจิต" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย