ธรรมะจากหลวงพ่อ


# เรื่อง อ่าน
 ความอดทนเป็นมูลเหตุแห่งกุศลธรรม : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 อยากเห็นพระอรหันต์ให้ลงมือทำ : หลวงปู่ทองรัตน์ กันตสีโล
 สมบัติอย่างดี คือ กายเรานี้ : หลวงปู่ขาว อนาลโย
 เลือดทุกหยดเพื่อกิจพระศาสนา : ท่านพ่อลี ธัมมธโร
 เวรระงับได้ด้วยขันติธรรม : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 บันทึกอบรมธรรมประจำวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๔๙๗ : ท่านพ่อลี ธัมมธโร
 เลือกอารมณ์ที่เป็นกุศล : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 ความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 ตนต้องทำเอาเอง : หลวงปู่ขาว อนาลโย
 บ้านสะอาดขึ้นก็เห็นสิ่งสกปรกได้ง่ายขึ้น : ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก
 ผู้ยินดีในบุญต้องมีความอดทน : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 ให้ภาวนาอยู่ภายในใจ : หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
 คนทำชั่วเพราะไม่อดทนต่อกิเลส : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 มันไม่คุ้มกันเลย (สนทนาปกิณกะ) : ท่านพ่อลี ธัมมธโร
 อดกลั้นต่อกิเลสได้เป็นบุญใหญ่ : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 ธรรมไม่เปลี่ยนแปลง : หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ
 คนมีปัญญาคิดหาทางไม่มาเกิดอีก : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 ให้อยู่ในเขตศีลธรรม : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 หายโกรธก็ตามแต่จิตเสียไปแล้ว : ท่านพ่อลี ธัมมธโร
 เมตตาต้องมีกรุณา มุทิตา อุเบกขาด้วย : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 ทำใจสงบได้ศีลก็บริสุทธิ์พร้อมด้วยสมาธิ : หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโทจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย