ธรรมะจากหลวงพ่อ


# เรื่อง อ่าน
 ความสุขที่แท้จริง คือ ความสงบ : ท่านพ่อลี ธัมมธโร
 จิตไม่เคยตาย : หลวงปู่สิงห์ทอง ธัมมวโร
 อริยมรรคเป็นมรรคภายใน เดินด้วยใจ : หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
 นักปราชญ์ไม่หวั่นไหวต่อสรรเสริญนินทา : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 อดทนต่อพิษของกิเลสให้ได้ : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 ทั้งคนดีและชั่วต่างก็น่าสงสาร : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 เห็นผิดก็ปฏิบัติผิด ยิ่งปีนยิ่งจมลึก : ท่านพ่อลี ธัมมธโร
 องค์ของทานอันเลิศ : ท่านพ่อลี ธัมมธโร
 รักลูกอย่างพระพุทธเจ้า : หลวงพ่อชา สุภัทโท
 ทำดีสูงขึ้นไม่ได้เพราะติดสุขชั่วคราว : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 ทุกขเวทนาเกิดเพราะจิตอาศัยรูปนี้อยู่ : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 ฝึกจิตให้รู้เท่าทันขันธ์ ๕ : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 ท่านพ่อลีกระแสจิตแรง : หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
 ให้ทานได้เพราะชนะความโลภในใจ : หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป
 สังขารเปรียบได้กับ "ระลอกน้ำ" : หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
 มีรักและชังจึงทุกข์ : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 ใช้ปัญญาปรับปรุงของไม่ดีให้เป็นของดี : หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
 รักษาจิตให้ตั้งมั่นทุกอิริยาบถ : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 ผู้มุ่งความสงบนั้นน้อยเต็มที : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 ให้เอาพุทโธ ไม่ใช่เอาแต่รูปกับเหรียญ : หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
ธรรมะสำหรับนักภาวนาจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย